розвиток

РОЗВИТОК — незворотна, спрямована, закономірна зміна матеріальних та ідеальних об'єктів; один із загальних видів зв'язку. В історії філософської думки вирізняють три основних тлумачення Р.: Р. — як збільшення і зменшення, що знайшло відображення в теоріях преформізму; Р. — як перехід можливості в дійсність, речі в собі в річ для себе, що було характерно для Гегеля, а в більш загальному вигляді — як розуміння руху взагалі — для Аристотеля і аристотелівської традиції філософування; Р. — як виникнення нового, втіленням чого можуть бути численні концепції прогресу в Новий час (Вольтер, Тюрго, Кондорсе та ін.). Як виникнення нового, Р. часто ототожнювали з прогресом, але Р. буває і прогресивний і регресивний, це дві його стадії, бо все, що виникає, приречене на загибель. Поєднання прогресу і регресу уподібнюється "спіралі" Р. З точки зору глибини і швидкості змін розрізняють стадії еволюції і революції: для першої характерні реформи, для другої — докорінні зміни. Якщо реформи відкидаються і абсолютизується революція, то виникає руїна, що є наслідком надмірного розриву з традиціями, заперечення спадкоємності в процесі Р. У світогляді й науці ідея Р. формувалася поступово. В античній думці великої ваги надавалося принципу становлення. Його найбільш виразним втіленням було гераклітівське "все тече, все змінюється" та розгляд виникнення Космосу з хаосу (що було притаманне міфології і натурфілософії). Останній вид становлення є Р., і його стародавній образ став архетипом, взірцем для більшості подальших космогоній. В Античності існувала ідея суспільного Р. — у вигляді ідеї регресу соціуму від золотого до залізного віку (Гесіод). У Новий час концепції Р. з'являються в космогонії (Кант, Лаплас), в історії (згадані концепції прогресу), в біології (Ламарк) та ін. В XIX ст. вони поглиблювались, а в XX ст. поширюються і на фізику та хімію (Вернадський та його послідовники). В еволюції ідеї Р. простежуються дві протилежні тенденції: з одного боку, рух від найзагальніших до часткових, спеціально-наукових розробок; з другого — синтезування, об'єднання останніх в глобальне ціле. Найбільш загальною теорією Р. в сучасному світогляді є теорія ноосфери С. ама ідея Р. по-новому актуалізується і модифікується феноменом глобальних проблем.

В. Кизима

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. розвиток — (процес зміни чогось) розвій, піднесення. Словник синонімів Полюги
 2. розвиток — РО́ЗВИТОК, тку, ч. 1. Дія за знач. розвива́ти 2-7 і розвива́тися 2-7. Якими семимильними кроками йде розвиток техніки в наші часи! (Дмит., Там, де сяє.. Словник української мови в 11 томах
 3. розвиток — Ро́звиток, -тку м. Развитіе. Желех. Словник української мови Грінченка
 4. розвиток — РО́ЗВИТОК, тку, ч. 1. Дія за знач. розвива́ти 2–7 і розвива́тися 2–7. Якими семимильними кроками йде розвиток техніки в наші часи! (Л. Дмитерко); Різні елементи характерні й цінні для різних періодів і стадій розвитку суспільства (В. Словник української мови у 20 томах
 5. розвиток — [розвиеток] -тку, м. (ў) -тку, мн. -ткие, -тк'іў Орфоепічний словник української мови
 6. розвиток — ро́звиток іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
 7. розвиток — I р`озвиток-тку, ч. 1》 Дія за знач. розвивати 2-7) і розвиватися 2-7). 2》 Процес, унаслідок якого відбувається зміна якості чого-небудь, перехід від одного якісного стану до іншого, вищого. Великий тлумачний словник сучасної мови
 8. розвиток — Ро́звиток. Розвиток. Де ж зрештою має шукати руска інтеліґенция пристановище для рускої народности, як не в Австриї, в котрій засадничими уставами кождій народности запоручено можність свобідного розвитку (Б. Українська літературна мова на Буковині
 9. розвиток — Розвій, |роз|ріст, процес росту, (буйний) розмах, розквіт, процвітання, ФР. рух, хід, ПОСТУП; (чий) освіченість, рівень; розвинення, розвивання. Словник синонімів Караванського
 10. розвиток — РО́ЗВИТОК (процес переходу чогось з одного стану в інший, досконаліший), РО́ЗВІЙ, ПІДНЕ́СЕННЯ, РО́ЗРІСТ розм. — Без науки неможливий розвиток суспільства (Григорій Тютюнник); (Олеся:) Я хотіла б кожній своїй думці дати розвій і напрямок (І. Словник синонімів української мови
 11. розвиток — рос. развитие процес руху від нижчого до вищого (до більших досягнень), в результаті чого відбувається зміна якості предмета, явища, діяльності, перехід до новішого, прогресивнішого. Eкономічна енциклопедія
 12. розвиток — Ро́звиток, -тку, -ткові, у -тку Правописний словник Голоскевича (1929 р.)