маркетинг

рос. маркетинг

комплексна система організації виробництва (як основного засобу формування пропозиції товарів), формування попиту, збуту і продажу товарів, сервісного обслуговування, спрямована на максимальне задоволення потреб населення та одержання прибутку активізацією і розвитком подальших потреб населення і відтворенням виробництва. Це-соціально-економічний і управлінський (менеджментський) процес, спрямований на задоволення потреб як індивідів, так і різних соціальних груп населення шляхом створення пропозиції товарів і послуг, які мають матеріальну і споживну цінність. М. можна розглядати у двох аспектах: як функцію, так і філософію бізнесу. Виходячи з вимог розвитку ринкових відносин і зростаючої конкурентної боротьби, економічна маркетингова наука прийняла відповідну "філософію" маркетингу, яка полягає у тому, що основним базовим відправним фактором, якому підпорядковані всі елементи ринку, є попит населення і, відповідно, організація випуску виключно тих товарів, які підлягають продажу на ринку. З огляду на це М. є поглядом на всю сферу бізнесової діяльності, як економічного органу, що включає в себе виробництво, торгівлю, сервіс. У середовищі конкретних підприємств, фірм — це функція адміністрації фірми, яка полягає в організації й управлінні (керівництві) всім комплексом ділової діяльності, пов'язаної з виявленням потреб населення і перетворенням їх у реальний, реалізований попит на товари і послуги, а також доведенням їх до кінцевого споживача з метою одержання фірмою прогнозованого прибутку і досягнення інших цілей (максимальне забезпечення споживання при оптимальних цінах та мінімальних затратах). Вибір засобів маркетингу визначається специфікою профілю діяльності, властивостями і призначенням кожного товару в галузі виробництва і збуту, вибору стратегії й тактики, методів та інструментарію маркетингових досліджень, реалізації програм і планів фірми. Тому кожна фірма визначає власну систему і функції, послідовність їх втілення. Однак є загальні принципи, напрями і елементи М. діяльності, зокрема: організація науково-дослідної та проектно-конструкторської діяльності щодо вдосконалення якості товарів, створення нових зразків і моделей товарів для задоволення потреб населення і формування нових потреб; вироблення стратегії, координації і планування виробництва, асортименту товарів та визначення політики цін; виявлення й оцінка реалізованого (задоволеного), нереалізованого попиту населення на товари і послуги шляхом комплексного вивчення ринку, досліджень його кон'юнктури, визначення і оцінки перспектив (прогнозу) його розвитку; організація і вдосконалення систем і методів збуту продукції, конкурентної боротьби та утвердження позиції на товарному і регіональному ринках збуту, розподілу продукції і методів продажу товарів, надання сервісних послуг; регулювання і спрямування всієї діяльності фірми, включаючи керівництво виробництвом, фінансами, обліком, кредитами, збутом, транспортуванням, рекламою, технічним обслуговуванням, впровадженням досягнень науково-технічного прогресу, вдосконаленням структури і методів управління, виявленням нових сфер діяльності, резервів зростання соціальної та економічної ефективності. Залежно від ситуації на ринку, яка характеризується в основному співвідношенням (збалансованістю) попиту і пропозиції, рівнем цін, стабільністю грошової одиниці і валютного курсу, рівнем доходів населення та ін., визначаються масштабність, напрями, засоби та види маркетингової діяльності.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. маркетинг — (англ. marketing) 1. діяльність, що забезпечує виробникам товарів і послуг своєчасну реакцію на зміни ситуації на ринку, а споживачам краще задоволення їхніх потреб; комплексна система заходів для організації керування виробничо-збутовою діяльністю... Економічний словник
  2. маркетинг — ма́ркетинг (від англ. marketing – торгівля, спродаж) організація збуту товарів на зовнішньому ринку. Словник іншомовних слів Мельничука
  3. маркетинг — МА́РКЕТИНГ, у, ч., екон. 1. Система управління господарською діяльністю, спрямована на врахування вимог ринку та активний вплив на попит з метою розширення збуту товарів. Словник української мови у 20 томах
  4. маркетинг — -у, ч. Система організації та управління діяльністю підприємства, фірми, що передбачає комплексне урахування положення на ринку збуту для прийняття рішень. || Організація збуту товарів на зовнішньому ринку. Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. маркетинг — Діяльність, спрямована на визначення потреб споживачів, формування продукту, створення й утримання попиту, усталення ринкової політики. Універсальний словник-енциклопедія
  6. маркетинг — [маркеитиенг і маркетиенг] -гу, м. (на) -гу Орфоепічний словник української мови
  7. маркетинг — У. Одна із систем управління й організації діяльності великих корпорацій щодо виготовлення нової продукції, виробництва й збуту товарів чи надання послуг з метою одержання монопольного прибутку за допомогою комплексного врахування процесів... Літературне слововживання
  8. маркетинг — ма́ркетинг іменник чоловічого роду діяльність, спрямована на врахування вимог ринку та активний вплив на попит Орфографічний словник української мови
  9. маркетинг — (від англ. marketing market — ринок, базар) система управління виробничо-збуткової та масової обслуговуючої діяльності, заснованої на комплексному аналізі ринку; передбачає вивчення і прогнозування попиту, цін, створення нових видів послуг і товарів, реклами, паблік — рилейшнз Словник іншомовних соціокультурних термінів