симетрія

СИМЕТРІЯ (від грецьк. συμμετρία — співрозмірність, гармонія) — властивість незмінюваності (інваріантності) деяких сторін, форм, конфігурацій, процесів, явищ, відношень матеріальних об'єктів, законів природи відносно певних операцій, напр., С. математичних груп перетворення. Протягом усієї історії людства С., як теорія, метод і методологія, відігравала важливу роль у науці, техніці, образотворчому мистецтві, архітектурі, музиці, танцях, літературі та інших видах інтелектуальної діяльності всіх цивілізацій. За висловом Вейля, за допомогою цієї ідеї людина намагається осягнути й створити порядок, красу і досконалість. Класична (геометрична) теорія С. XIX ст. уточнила інтуїтивне уявлення про С. як гармонію пропорцій. Її поняття та ідеальні форми, абстраговані від декоративних орнаментів та геометричних форм кристалів, набули строгої математичної форми. Од тих часів в характеристиці С. залишилися такі наріжні поняття, як "візерунок" та "мотив" Ш. ироке застосування С. як теорії й методу коріниться в тому, що С. будь-якого об'єкта можна описати як у термінах його елементів С., так і в термінах операцій С. Важлива роль С. обумовлена взаємозв'язком причини й наслідку. С. ефекту свідчить про закономірний характер (принаймні регулярність) першопричини явища або структури системи. Операції С. мають особливе значення саме як причини, оскільки викликані ними ефекти можна передбачити, і сама С. при цьому стає цінним об'єктом дослідження. Принцип С. П'єра Кюрі проголошує, що елементи С. (як і дисиметрії) причин повинні виявлятись у породжених ними ефектах, хоча обернене є несправедливим (ефекти можуть бути більш симетричними, аніж причини). Така дуальність причини і наслідку веде до двох різних вихідних точок дослідження С. Рішучим кроком у напрямі до сучасної теорії С. було відкриття багатоманітних візерунків та операцій т. зв. "кольорової" С. (під "кольором" можуть розумітися будь-які негеометричні атрибути об'єктів). Поєднання класичної теорії С. з нетрадиційною мовою "кольорової" С. виявилося надзвичайно плідним у науці. Узагальнені С. дали ключ до розуміння та уніфікації багатьох законів фізики, хімії, біології та інших наук. Методологічний статус С. визначається перш за все тим, що вона стала багатовимірною системою відображення глибинних сторін світу, математично точною мовою, яка узгоджується з найбільш фундаментальними науковими теоріями і через це часом абстрактна й складна, але разом із тим і достатньо наочна, щоб при розгляді навіть далеких від буденного сприйняття сторін світу можна було вдатися до звичайної людської уяви.

О. Кравченко

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. симетрія — симе́трія (грец. συμμετρία) гармонія, розмірність; розміщення точок або частин предмета в просторі, коли одна половина є ніби дзеркальним відображенням другої. Розрізняють центральну С. (С. відносно точки), осьову С. (С. відносно прямої) та площинну С. (С. відносно площини). Словник іншомовних слів Мельничука
  2. симетрія — СИМЕТРІ́Я, ї, ж. 1. Розмірне, пропорційне розміщення частин якогось цілого щодо центру, середини. Хата Гощинської, салон. Убраний не убого, але й не дуже розкішно, тільки фантастично, без великої симетрії (Леся Українка); Очі [Ілька] підпухли так... Словник української мови у 20 томах
  3. симетрія — симе́трія іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  4. симетрія — Помірність Словник чужослів Павло Штепа
  5. симетрія — -ї, ж. 1》 Розмірне, пропорційне розміщення частин якогось цілого щодо центру, середини. 2》 мат. Властивість геометричної фігури за певних змін свого положення накладатися на себе так, що не всі її точки займають початкове положення. 3》 фіз. Великий тлумачний словник сучасної мови
  6. симетрія — Властивість геометричних фігур або ін. об'єктів (математичних або нематематичних), що надає можливість виразити їх за допомогою визначених перетворень: дзеркальна (або осьова с.), с. обертання (або обертання), с. переносу (або перенос). Універсальний словник-енциклопедія
  7. симетрія — СИМЕТРІ́Я, ї, ж. Розмірне, пропорційне розміщення частин якогось цілого щодо центру, середини. Хата Гощинської, салон. Убраний не убого, але й не дуже розкішно, тільки фантастично, без великої симетрії (Л. Укр. Словник української мови в 11 томах
  8. симетрія — Симе́трія, -рії, -рією Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  9. симетрія — (грец. — розмірність) Відповідність форм, розташованих відносно середини будівлі, забудови. Один з головних композиційних засобів в архітектурі та монументальному мистецтві. Архітектура і монументальне мистецтво