інтерпретація

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ (лат. interpretatio, від interpreter — роз'яснюю, прекладаю) — 1) В широкому сенсі — зображення, дешифрування, чи моделювання однієї системи (тексту, твору, подій, фактів життя) в іншій — конкретніше визначеній, зрозумілішій чи загально прийнятій. 2) В мистецтві І. — форма передачі, відтворення художнього явища. Таке відтворення є характерним для виконання художнього тексту (літературного, музичного, театрального тощо), коли реалізується співучасть виконавця у створенні можливих варіантів передачі змісту цього тексту. 3) В сучасній логіці та методології науки І. є побудовою систем (чи системи) об'єктів, які складають предметну область значень базових термінів теорії, що досліджується, і задовольняють вимогам істинності її положень. І. здійснюється шляхом ізоморфного відображення елементів вихідної теорії в елементах іншої, змістовно фіксованої системи, яка реалізує аксіоми (чи принципи) теорії, має спільну з нею структуру. Таких систем може бути багато. Окрема реалізація аксіом теорії, що вибрана з множини її І., зветься моделлю. І. — це процедура, зворотна формалізації. І. називається семантичною, якщо вона здійснюється в межах формалізованих виразів теорії і полягає в знаходженні таких їх значень, за яких вони перетворюються на істинні твердження. І. є емпіричною, коли вона відбувається шляхом переведення теоретичних висловлювань у фактологічні, що потребує операціоналізації понять та їх співставлення з результатами вимірювань емпіричних об'єктів теорії. І. посилює пізнавальну цінність теоретичних систем та, зводячи абстрактні терміни до конкретних, відкриває шлях до перевірки положень досліджуваної теорії.

С. Кримський

Джерело: Філософський енциклопедичний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. інтерпретація — рос. интерпретация (латин. interpretatio — роз'яснення) — роз'яснення, тлумачення, розкриття змісту чого-небудь (напр., законів, договору тощо). Eкономічна енциклопедія
 2. інтерпретація — (від лат. interpretatio — роз'яснюю, перекладаю, тлумачу) тлумачення чого-небудь Словник іншомовних соціокультурних термінів
 3. інтерпретація — (лат. interpretatio — тлумачення) — художньо — звукова реалізація музичного тексту в процесі виконання, яка залежить від задуму автора та його індивідуальних особливостей, принципів школи або напрямку, до яких належить виконавець. Теорія музичної І. Словник-довідник музичних термінів
 4. інтерпретація — -ї, ж. Розкриття змісту чого-небудь; пояснення, витлумачення. || Творче розкриття образу або музичного твору виконавцем. Великий тлумачний словник сучасної мови
 5. інтерпретація — ІНТЕРПРЕТА́ЦІЯ, ї, ж., книжн. Розкриття змісту чого-небудь; пояснення, витлумачення. У циклі «На старі теми».. Франко дає свою інтерпретацію мотивів «Слова о полку Ігоревім», мотивів біблії… (Рильський, III, 1956, 272)... Словник української мови в 11 томах
 6. інтерпретація — (лат. interpretatio — тлумачення) фігура, в якій одна і та ж думка пояснюється за допомогою нагромадження синонімічних виразів. Виконує функцію семантичну, бо краще з’ясовує думку, і стилістичну; є різновидом ампліфікації. У стилістиці використовується інтерпретативний метод Словник стилістичних термінів
 7. інтерпретація — див. ТЛУМАЧЕННЯ. Словник синонімів Караванського
 8. інтерпретація — • інтерпретація (від лат. interpretatio — пояснення, трактування) літературна — тлумачення літ. твору з метою осягнення його змісту та ідейно-худож. концепції. І. буває: 1) Художня — як продукт вторинної худож. Українська літературна енциклопедія
 9. інтерпретація — інтерпрета́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
 10. інтерпретація — [інтеирпреитац'ійа] -йі, ор. -йеійу Орфоепічний словник української мови
 11. інтерпретація — інтерпрета́ція (лат. interpretatio, від interpreter – роз’яснюю, перекладаю) 1. Роз’яснення, тлумачення, розкриття змісту чого-небудь. 2. мист. Творче виконання художнього твору, що грунтується на самостійному тлумаченні виконавця. Словник іншомовних слів Мельничука
 12. інтерпретація — Інтерпрета́ція, -ції, -цією Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 13. інтерпретація — Интерпретация — interpretation — Interpretierung, Deutung, Auslegung – в широкому розумінні — роз'яснення, тлумачення, розкриття змісту чого-небудь. У вузькому – побудова моделей для абстрактних систем. Гірничий енциклопедичний словник