колошматити

Батожити, вибатожувати, вибатожити, повибатожувати, збатожувати, збатожити, позбатожувати, побатожити, бебехати, збебехати, побебехати, бити, вибивати, вибити, повибивати, збивати, збити, позбивати, набивати, набити, понабивати, побивати, побити, пробивати, пробити, попробивати, розбивати, розбити, порозбивати, гамселити, згамселювати, згамселити, погамселювати, погамселити, угамселювати, угамселити, гатити, загатити, згатити, угачувати, угатити, вгатити, гегепати, гегепнути, згегепати, гепати, гепнути, гепанути, згепувати, згепати, гергепати, гергепнути, зігергепати, угергепати, гилити, гильнути, загилювати, загилити, гніздити, гнізданути, загніздити, зігніздити, угніздити, голомшити, зголомшувати, зголомшити, приголомшувати, приголомшити, гомшити, згомшувати, згомшити, угомшувати, угомшити, гріти, зігріти, угрівати, угріти, двигнути, двинути, джвякати, джвякнути, зіджвякати, дзибати, дзибнути, дзибонути, дубцювати, здубцьовувати, здубцювати, подубцювати, дуксати, здуксувати, здуксати, духопелити, здухопелювати, здухопелити, видухопелювати, видухопелити, ждюхати, ждюхнути, ждюхонути, затинати, затнути, затяти, зацідити, зіцідити, зціданути, зацупити, цупонути, зачілябити, вичелябити, кібчити, кібчонути, зікібчити, клезати, клезнути, склезанути, клепати, клепнути, клепонути, наклепати, склепати, кресати, креснути, кресонути, лигати, лигнути, лигонути, локшити, локшонути, злокшувати, злокшити, лупцювати, вилупцьовувати, вилупцювати, злупцьовувати, злупцювати, налупцювати, лускати, луснути, злускати, злуснути, ляпати, ляпнути, ляпонути, поляпати, виляпати, молоснути, змолоснути, молотити, змолотити, вимолотити, морскати, морскнути, зморскати, мотлошити, вимотлошувати, вимотлошити, змотлошувати, змотлошити, складати, скласти, поскладати, оперезувати, оперезати, пооперезувати, уперезувати, уперезати, періщити, виперіщувати, виперіщити, оперіщувати, оперіщити, сперіщувати, оперіщити, уперіщувати, уперіщити, піжити, спіжувати, спіжити, упіжувати, упіжити, пірчити, спірчувати, спірчити, полатувати, полатати, златати, потасовувати, потасувати, потягнути, потягти, репіжити, зрепіжувати, зрепіжити, урепіжувати, урепіжити, розмажчувати, розмазчити, садикати, саднути, саданути, спірити, наспірити, поспірити, стусувати, стусонути, зістосувати, постосувати, стьобати, вистьобувати, вистьобати, зістьобувати, зістьобати, телепнути, стелепнути, тлумити, витлумувати, витлумати, натлумувати, натлумати, стлумувати, стлумати, товкмачити, натовкмачувати, натовкмачити, стовкмачувати, стовкмачити, товкти, затовкти, потовкти, натовкти, стовкти, тусати, туснути, тусанути, потусати, стусати, тюжити, тюжнути, тюжонути, витюжувати, витюжити, потюжити, стюжувати, стюжити, упікати, упекти, повпікати, ушкварити, ушкварнути, хвиськати, хвисьнути, схвиськувати, схвиськати, похвиськати, цвигати, цвигнути, цвигонути, човпти, човпнути, вичовпти, зічовпти, начовпти, чубити, вичублювати, вичубити, зічублювати, зічубити, чухрати, чухранути, вичухрати, зічухрати, почухрати, шмагати, шмагонути, зішмагати, щупати, щупнути, щупонути, див. пришибати, сікти

Джерело: Словник чужомовних слів і термінів Павло Штепа на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. колошматити — -ачу, -атиш, недок., перех., розм. 1》 Розвіваючи в різні боки, кошлати, скуйовджувати що-небудь. || Нападаючи на кого-небудь, смикати його, кусати зубами (про собак). 2》 Дуже сильно бити кого-небудь. || Бити, завдаючи ударів зброєю; громити. Великий тлумачний словник сучасної мови
  2. колошматити — колошма́тити дієслово недоконаного виду розм. Орфографічний словник української мови
  3. колошматити — КОЛОШМА́ТИТИ, а́чу, а́тиш; наказ. сп. колошма́ть; недок., розм. 1. що. Розвіваючи в різні боки, кошлати, скуйовджувати що-небудь. Вітер розкидав йому поли старого, заляпаного оливою піджака і колошматив руду з білими кущами бороду (І. Словник української мови у 20 томах
  4. колошматити — КОЛОШМА́ТИТИ, а́чу, а́тиш, недок., перех., розм. 1. Розвіваючи в різні боки, кошлати, скуйовджувати що-небудь. Вітер розкидав йому поли старого, заляпаного оливою піджака і колошматив руду з білими кущами бороду (Мик. Словник української мови в 11 томах
  5. колошматити — див. бити Словник синонімів Вусика
  6. колошматити — БИ́ТИ кого (завдавати ударів, побоїв кому-небудь), ПОБИВА́ТИ розм. рідше, МІ́РЯТИ кого, перев. чим, розм., ПИСА́ТИ перев. у що, по чому, розм., ПО́ШТУВАТИ кого, перев. чим, розм., ПРИГОЩА́ТИ (ПРИГО́ЩУВАТИ) кого, перев. чим, розм., ЧАСТУВА́ТИ кого, перев. Словник синонімів української мови