актив

акти́в

-у, ч.

1》 Найбільш діяльна, ініціативна, передова частина якої-небудь організації, колективу.

2》 фін. Частина господарського балансу, що відображає на певну дату всі матеріальні цінності, кошти й боргові вимоги, належні даному підприємству або установі; прот. пасив.

|| Майнові права, що належать фізичній або юридичній особі.

|| мн. активи. Економічні ресурси підприємства, що використовуються в господарській діяльності та належать підприємству на правах власності.

Грошові активи — кошти, які перебувають у розпорядженні підприємства на певну дату і є його активами у формі готових засобів оплати.

Депозитарні активи — передані на зберігання до депозитарію цінні папери.

Ліквідні активи — активи (кошти, цінні папери, матеріальні цінності та ін.), які можуть бути швидко реалізовані та використані для сплати боргових зобов'язань.

Матеріальні активи — основні фонди й оборотні активи будь-якого виду, відмінного від коштів, цінних паперів та інших нематеріальних активів.

Неліквідні активи — активи підприємства, які можуть бути реалізовані без втрат своєї балансової вартості лише протягом тривалого часу.

Нематеріальні активи — активи підприємства, які не мають матеріально-речової форми (авторські права, програмне забезпечення і т. ін.).

Оборотні (поточні) активи — майнові цінності підприємства, які обслуговують поточний господарський процес і повністю споживаються протягом одного виробничо-комерційного циклу.

Операційні активи — активи підприємства, безпосередньо задіяні в його виробничій діяльності для отримання доходу внаслідок цієї діяльності.

Паперові активи — фінансові активи (акції, облігації та інші цінні папери).

Позаоборотні активи — а) майнові цінності підприємства, які багаторазово беруть участь у його господарській діяльності; б) власні ресурси підприємства, які вибули з господарського обороту, але й далі перебувають на його бухгалтерському балансі.

Процентні активи — активи, що приносять процентний дохід.

Резервні міжнародні активи — валютні активи держав (банків, транснаціональних корпорацій), що є резервами міжнародних платіжних засобів.

Робочі активи — кошти банку, надані кредити, а також інші кошти й активи, що приносять прибуток банкові.

Фінансові активи — активи підприємства у формі наявних коштів та різних фінансових інструментів.

Чисті активи — майнові цінності підприємства, отримані за рахунок власного капіталу.

3》 фін. Перевищення грошових надходжень держави, що їх одержують із-за кордону, над її закордонними виплатами.

4》 перен. Досягнення, надбання.

Джерело: Великий тлумачний словник сучасної української мови на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. актив — Акти́в, -ву, -вові, в -ти́ві Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  2. актив — акти́в іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  3. актив — АКТИ́В, у, ч. 1. Найбільш діяльна, ініціативна, передова частина якої-небудь організації, колективу. Піднесення ролі профспілок у комуністичному будівництві немислиме, якщо вони не будуть залучати до своєї роботи численний актив з робітників... Словник української мови в 11 томах
  4. актив — АКТИ́В¹, у, ч. Найбільш діяльна, ініціативна частина суспільства, організації, колективу і т. ін.; протилежне пасив (див. паси́в¹). А невдовзі після цього вже весь наш районний актив мчав по селах з закритими пакетами для голів сільрад (О. Словник української мови у 20 томах
  5. актив — актив, род. активу, мн. активи, род. мн. активів інформація або ресурси, що підлягають захисту контрзаходами, об'єкт оцінки. • Безпека пов'язана із захистом активів від загроз. Фізико-технічний словник-мінімум
  6. актив — 1. діяльні члени 2. (рахун.) прибутки, маємо Словник чужослів Павло Штепа
  7. актив — акти́в (від лат. activus – діяльний, дійовий) 1. Найдіяльніші члени якоїсь організації (напр., партійний А., комсомольський А., профспілковий А.). Словник іншомовних слів Мельничука