актив

АКТИ́В¹, у, ч.

Найбільш діяльна, ініціативна частина суспільства, організації, колективу і т. ін.; протилежне пасив (див. паси́в¹).

А невдовзі після цього вже весь наш районний актив мчав по селах з закритими пакетами для голів сільрад (О. Гончар);

До революції в нас, в Україні, письменник був за репрезентанта національного активу, ба навіть за національні душу й сумління (Б. Антоненко-Давидович);

Стривожені, невеселі поверталися до сільради члени активу (А. Дімаров);

// розм. Засідання, збори таких людей.

На цьому активі [Мосфільму] розглядалися творчі питання загального порядку, .. оцінювали кращі фільми минулого 1955 року (О. Довженко).

АКТИ́В², у, ч.

1. фін. Частина бухгалтерського балансу банку, підприємства і т. ін., що включає всі види матеріальних цінностей, коштів та боргових вимог; протилежне пасив (див. пасив²).

Актив відображає склад і вартість майна організації на певну дату (з мови документів).

2. перен. Досягнення, надбання.

Краще, що є в книзі "Під осінніми зорями" і що лишилося у творчому активі Рильського, зв'язане з оспівуванням природи та простої селянської праці (С. Крижанівський).

3. акти́ви, ів, мн., юр. Власність фізичних та юридичних осіб у вигляді рухомого й нерухомого майна, землі, лісових угідь, запасів корисних копалин та інших цінностей, що мають грошову вартість.

Власники активів можуть використовувати їх для виплати своїх зобов'язань іншим особам, як фізичним, так і юридичним (з наук.-попул. літ.).

△ (1) Заморо́жені акти́ви – залишки на рахунках, кредити, тимчасово заблоковані внаслідок судових позовів або загострення політичного становища в країні.

Використовувати заморожені активи;

(2) Лікві́дні акти́ви – засоби, які не дають прибутку у вигляді відсотків, але які можна легко реалізувати.

До ліквідних активів належать цінні папери, поточні рахунки та готівка (з наук. літ.);

(3) Матеріа́льні акти́ви – одна з форм нефінансових активів, яка становить власність, що має майнову форму та грошову вартість, – земля, адміністративні споруди, підприємства, обладнання, запаси сировини, готова продукція і т. ін.

До інвестиційних ресурсів (основних фондів) належать елементи виробництва, які входять у матеріальні активи (з наук. літ.);

В усіх благополучних країнах тверді валюти спираються передусім на матеріальні активи країни, на її власність (з газ.);

(4) Ме́ртві акти́ви – власність, яку важко реалізувати або яка не приносить прибутку.

Мертві активи тягнуть бізнес на дно дужче, ніж пудові гирі (з газ.);

(5) Нелікві́дні акти́ви – довгострокові інвестиції або позики.

Неліквідними активами можуть бути цінні папери з нестабільним курсом (з наук.-попул. літ.);

(6) Нематеріа́льні акти́ви – одна з форм нефінансових активів, які є умовною вартістю об'єктів власності, – авторське право, секрети виробництва, патенти, ноу-хау, автоматизовані системи обробки (опрацювання) інформації, видавничі права, методи управління, репутація фірми і т. ін.

Нематеріальні активи можуть купуватися, отримуватися безкоштовно, а також безоплатно передаватися і реалізовуватися, що в обліку відображається відповідними бухгалтерськими проводками (з наук. літ.);

Аналітичний облік ведеться в книзі пооб'єктного обліку нематеріальних активів стосовно показників: початкової вартості, строку корисного використання, суми щомісячно зараховуваного зношення і залишкової вартості об'єкта (з наук. літ.);

(7) Нефіна́нсові акти́ви – активи, не пов'язані з фінансами (основні засоби виробництва, матеріальні обігові засоби і цінності, земля, надра і т. ін.).

Нефінансові активи діляться на вироблені (які є результатом виробництва) та невироблені (які не є результатом виробництва) (з наук. літ.);

(8) Фіна́нсові акти́ви – платіжні засоби фізичних та юридичних осіб або об'єкти, які можуть давати в майбутньому прибутки – касова готівка, депозити в банках, вклади, чеки, цінні папери, акції, монетарне золото і т. ін.

Дебіторська заборгованість, яка утворюється у процесі бартерного обміну товарами / послугами, фінансовим активом не є (з навч. літ.);

Фінансовим активом є дебіторська заборгованість, яка утворилася внаслідок видачі іншій стороні кредиту / позики і погашення якої очікується у грошовій або будь-якій іншій формі, якої можуть набирати фінансові активи (з навч. літ.);

(9) Чи́сті акти́ви – сукупність активів підприємства після вирахування всіх боргів.

Якщо вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації (з мови документів).

◇ Записа́ти на свій раху́нок (до свого́ акти́ву, у свій акти́в) див. запи́сувати.

Джерело: Словник української мови (СУМ-20) на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. актив — Акти́в, -ву, -вові, в -ти́ві Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  2. актив — акти́в іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  3. актив — АКТИ́В, у, ч. 1. Найбільш діяльна, ініціативна, передова частина якої-небудь організації, колективу. Піднесення ролі профспілок у комуністичному будівництві немислиме, якщо вони не будуть залучати до своєї роботи численний актив з робітників... Словник української мови в 11 томах
  4. актив — -у, ч. 1》 Найбільш діяльна, ініціативна, передова частина якої-небудь організації, колективу. 2》 фін. Частина господарського балансу, що відображає на певну дату всі матеріальні цінності, кошти й боргові вимоги... Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. актив — актив, род. активу, мн. активи, род. мн. активів інформація або ресурси, що підлягають захисту контрзаходами, об'єкт оцінки. • Безпека пов'язана із захистом активів від загроз. Фізико-технічний словник-мінімум
  6. актив — 1. діяльні члени 2. (рахун.) прибутки, маємо Словник чужослів Павло Штепа
  7. актив — акти́в (від лат. activus – діяльний, дійовий) 1. Найдіяльніші члени якоїсь організації (напр., партійний А., комсомольський А., профспілковий А.). Словник іншомовних слів Мельничука